Polityka cookies

Polityka cookies

Polityka cookies

COOKIE POLICY


Website


Below you can read how Solar A/S (hereinafter "Solar", "we", "us" or "our") uses its own cookies and cookies from third parties to analyse how your online behaviour is on our website and across the third-party websites with which we cooperate.1 WEBSITE OWNER:
This website is owned and operated by:

Solar Polska SP. z o.o.
Reg.-no./identification no.: 7292302271
ul. Rokicińska 162
92-412 Łódź

website: https://solar.pl


Our Cookie Declaration is prepared by Cookiebot and updated monthly.2 WHAT ARE COOKIES?
Cookies are small text files that can be used by websites to make the user experience more efficient. Cookies are stored in the web browser of your IT equipment, such as your computer, smartphone, iPad, etc., when you visit websites. Cookies allow us to recognise your IT equipment and collect information about your online behaviour, including which pages and functions are visited with your browser, as well as ensuring the technical functioning of the website.

The use of cookies by websites can have several different purposes. This may include ensuring the functionality of a website, optimising the design and quality of a website, providing targeted and relevant content on a website or targeting ads for commercial purposes. A visit to a website involves sending information from your browser to a server.

In some cases, cookies are the only way to make a website work properly. A cookie is a passive file and therefore cannot collect information on your computer equipment, spread computer viruses or other malicious programs. It is anonymous and contains no personal data. Cookies are used by virtually all websites.

We may store cookies on your IT equipment if they are technically strictly necessary to ensure the delivery of the service you have requested to use. For all other types of cookies, we need your consent.

3 USE OF COOKIES ON THIS WEBSITE
Our website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services that appear on our pages.

We use cookies to personalise our content and ads, to show you social media features and to analyse our traffic.

Solar therefore uses cookies for the following purposes:
- Functionality
- Statistics and web analysis
- Marketing.

First-party cookies:

When we place a cookie on your IT equipment, it is a first-party cookie.

Some of our first-party cookies are different session cookies, which are only stored during the time your browser is open. Session cookies are used, for example, to:
- Recognise your IT equipment
- Remember your language choice
- Register the time you spend on the website
- Identify your http requests as you move around the website.

In addition, we also place first-party cookies as persistent cookies. They are stored for a longer time. See more below under clause 4. Persistent cookies are used, for example, to record:
- How many times you have visited the website
- How you get to the website, e.g. via a search engine, etc.
- Whether you are a new or returning user of the website
- Options in the webshop.

Third-party cookies:

Some cookies are set by third-party services. We will disclose information about your use of our website to our partners in social media, advertising partners and analysis partners.

You can read more about how third-party cookies are used in the Cookie Declaration. Here we list the purposes of the different cookies and which third parties and partners place and use the cookies.


4 HOW LONG ARE COOKIES STORED?
The storage period for cookies depends on whether it is a session cookie or a persistent cookie that is placed on your IT equipment.

Some of the cookies placed are session cookies (also called temporary cookies). The so-called temporary cookies are only stored for the time you have your browser open.

Other cookies are stored for a longer period of time, these are persistent cookies. The Cookie Declaration indicates how long persistent cookies are placed on your IT equipment. Persistent cookies delete themselves after a certain period, but are renewed each time you visit our website. Under the "Details" tab of the Cookie Declaration, you can read more about the duration of the cookies placed.

In the Cookie Declaration, you can specifically see which cookies are placed in accordance with your consent to place cookies on your IT equipment.

You can find the Cookie Declaration again by clicking on the icon in the bottom left corner of our website. You can then press change your consent, after which you will be able to view the Cookie Declaration and read more about it.

5 HOW DO YOU DELETE OR BLOCK COOKIES?
You can change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website at any time by clicking on the icon in the bottom left corner of our website.

You can also delete or block cookies in your browser. Blocking cookies in your browser depends on which browser you use. If you use multiple browsers, remember to change or withdraw your consent in all browsers or block cookies in all browsers. As a user, you should be aware that several features of the website depend on cookies and therefore cannot be used if you block cookies.

6 PROCESSING OF PERSONAL DATA IN CONNECTION WITH THE USE OF COOKIES
Solar's use of cookies will involve the processing of personal data. In our Privacy Policy you can read about our processing of your personal data and your rights. Find out more about who we are, how to contact us and how we process personal data in our Privacy Policy: https://solar.pl/polityka-prywatnosci

7 OTHER PROVISIONS
Should any doubts or divergence occur in interpretation of this Privacy Policy, the English language version of the Policy shall prevail.This policy is valid from June 29th 2023.

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Strona internetowa

Poniżej można przeczytać, w jaki sposób firma Solar A/S (zwana dalej “firmą Solar”, “my”, “nas” lub “nasz”) wykorzystuje własne pliki cookie oraz pliki cookie pochodzące od osób trzecich, aby analizować zachowanie użytkownika w sieci na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych osób trzecich, z którymi współpracujemy.

1 WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ:

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez:

Solar Polska SP. z o.o.
NIP: 7292302271
ul. Rokicińska 162
92-412 Łódź

strona internetowa: https://solar.pl

 

Nasze oświadczenie dotyczące plików cookie jest przygotowywane przez Cookiebot i aktualizowane raz w miesiącu. 

 

2 CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe w celu zapewnienia bardziej efektywnego doświadczenia użytkownika. Pliki cookie są zapisywane w przeglądarce internetowej sprzętu IT użytkownika, takiego jak komputer, smartfon, iPad itp. podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki cookie pozwalają nam na rozpoznanie sprzętu IT użytkownika i gromadzenie informacji o jego zachowaniu w sieci, w tym o tym, jakie strony i funkcje są odwiedzane za pomocą przeglądarki użytkownika, a także zapewniają techniczne funkcjonowanie strony internetowej.

 

Korzystanie z plików cookie przez strony internetowe może mieć kilka różnych celów. Mogą one obejmować zapewnienie funkcjonalności strony internetowej, optymalizację projektu i jakości strony internetowej, dostarczanie ukierunkowanych i istotnych treści strony internetowej lub kierowanie reklam do celów komercyjnych. Wizyta na stronie internetowej wiąże się z wysyłaniem informacji z przeglądarki użytkownika do serwera.

 

W niektórych przypadkach pliki cookie są jedynym sposobem na poprawne działanie strony internetowej. Plik cookie jest plikiem pasywnym i dlatego nie może zbierać informacji o sprzęcie komputerowym użytkownika, rozprzestrzeniać wirusów komputerowych ani innych złośliwych programów. Jest on anonimowy i nie zawiera żadnych danych osobowych. Pliki cookie są wykorzystywane przez praktycznie wszystkie strony internetowe.

 

Możemy przechowywać pliki cookie na sprzęcie IT użytkownika, jeśli są one pod względem technicznym absolutnie niezbędne do zapewnienia świadczenia usług, z których użytkownik chciał skorzystać. W przypadku wszystkich pozostałych rodzajów plików cookie, potrzebujemy zgody użytkownika.

3 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Nasza strona internetowa wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są ustawiane przez usługi osób trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

Korzystamy z plików cookie do personalizacji naszych treści i reklam, do wyświetlania funkcji mediów społecznościowych oraz do analizy naszego ruchu.

Firma Solar wykorzystuje zatem pliki cookie w następujących celach:

  • Funkcjonalność
  • Statystyki i analizy internetowe

 

Pliki cookie pierwszorzędne:

 

Kiedy umieszczamy plik cookie na sprzęcie IT użytkownika, jest to plik cookie pierwszorzędny.

 

Niektóre z naszych plików cookie pierwszorzędnych są różnymi rodzajami cookies zwanych sesyjnymi, które są przechowywane tylko w czasie, gdy przeglądarka użytkownika jest otwarta. Sesyjne pliki cookie sesji są używane na przykład do:

  • Rozpoznawania sprzętu IT użytkownika
  • Zapamiętywania wyboru języka użytkownika
  • Rejestrowania czasu, jaki użytkownik spędza na stronie internetowej
  • Identyfikacji żądań http użytkownika podczas poruszania się po stronie internetowej.

Ponadto umieszczamy również pliki cookie pierwszorzędne jako trwałe pliki cookie. Są one przechowywane przez dłuższy czas. Więcej informacji znajduje się w klauzuli 4. Trwałe pliki cookie są wykorzystywane na przykład do rejestrowania:

  • Ile razy użytkownik odwiedził stronę internetową
  • Jak użytkownik trafił na stronę internetową, np. przez wyszukiwarkę itp.
  • Czy użytkownik jest nowym czy powracającym użytkownikiem strony internetowej
  • Opcje w sklepie internetowym.

 

Pliki cookie osób trzecich:

 

Niektóre pliki cookie są ustawiane przez usługi osób trzecich. Będziemy ujawniać informacje na temat korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej na rzecz naszych partnerów w mediach społecznościowych, partnerów reklamowych oraz partnerów analitycznych.

 

Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystywane są pliki cookie osób trzecich można przeczytać w oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Tutaj wymieniamy cele różnych plików cookie oraz jakie osoby trzecie i partnerzy umieszczają i wykorzystują pliki cookie.

4 JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ PLIKI COOKIE?

Okres przechowywania plików cookie zależy od tego, czy jest to plik cookie sesyjny, czy też trwały plik cookie jest umieszczany na sprzęcie IT użytkownika.

 

Niektóre z umieszczanych plików cookie  są to pliki cookie sesyjne (zwane również tymczasowymi plikami cookie). Tak zwane tymczasowe pliki cookie są przechowywane tylko przez czas, w którym użytkownik ma otwartą przeglądarkę.

 

Inne pliki cookie są przechowywane przez dłuższy czas; są to trwałe pliki cookie. Oświadczenie dotyczące plików cookie wskazuje na jaki okres czasu trwałe pliki cookie są umieszczane na sprzęcie IT użytkownika. Trwałe pliki cookie usuwają się po pewnym czasie, ale są odnawiane podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej. W zakładce “Szczegóły” oświadczenia dotyczącego plików cookie można zaczerpnąć więcej informacji na temat okresu przechowywania umieszczonych plików cookie.

 

W oświadczeniu dotyczącym plików cookie można w szczególności zobaczyć, które pliki cookie są umieszczane na podstawie zgody użytkownika na umieszczanie plików cookie na jego sprzęcie IT.

 

Oświadczenie dotyczące plików cookie można znaleźć  klikając na ikonę  znajdującą się w lewym dolnym rogu naszej strony internetowej. Można wtedy nacisnąć “zmień zgodę”, po czym użytkownik będzie mógł zobaczyć oświadczenie dotyczące plików cookie i przeczytać więcej na jego temat.

5 JAK USUNĄĆ LUB ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIE?

 

W każdej chwili użytkownik może zmienić lub wycofać swoją zgodę z oświadczenia dotyczącego plików cookie na naszej stronie internetowej, klikając ikonę  znajdującą się w lewym dolnym rogu naszej strony internetowej.

 

Użytkownik może również usunąć lub zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce. Blokowanie plików cookie w przeglądarce zależy od tego, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik. Jeśli użytkownik korzysta z wielu przeglądarek, należy pamiętać, aby zmienić lub wycofać zgodę we wszystkich przeglądarkach lub zablokować pliki cookie we wszystkich przeglądarkach. Użytkownik powinien mieć świadomość, że kilka funkcji strony internetowej zależy od plików cookie i dlatego nie można z nich korzystać, jeśli zablokuje on pliki cookie.

 

6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM PLIKÓW COOKIE

 

Korzystanie przez firmę Solar z plików cookie będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych. W naszej Polityce Prywatności można przeczytać o przetwarzaniu przez nas danych osobowych użytkownika oraz o jego prawach. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, jak się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe można znaleźć w naszej Polityce prywatności: https://solar.pl/polityka-prywatnosci

 

7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności w interpretacji niniejszej Polityki Prywatności, decydujące znaczenie ma wersja angielska tej Polityki.

 

Niniejsza Polityka obowiązuje od 29 czerwca 2023.