Publiczne stacje ładowania - obowiązek ich budowy i wymagania, jakie muszą spełniać

Elektromobilność już dawno przestała być odległą wizją przyszłości, a stała się elementem naszej rzeczywistości. Niewątpliwie wkroczenie w erę elektromobilności wymaga podjęcia odpowiednich kroków, które ułatwią kierowcom samochodów elektrycznych poruszanie się zarówno po najbliższej okolicy, po mieście, jak i na dłuższych trasach. W stworzeniu komfortowych warunków do przejścia na elektromobilność kluczową kwestią jest rozbudowana sieć publicznych stacji ładowania. Tworząc ogólnodostępny punkt ładowania samochodów elektrycznych, należy pamiętać, że tego rodzaju stacje wymagają spełnienia określonych wymogów technicznych.

Nowe przepisy dotyczące infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych poruszają także kwestie obowiązku budowy publicznych stacji ładowania. Wpływ na te zmiany miał zapewne zauważalny wzrost samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2023 roku liczba samochodów całkowicie eklektycznych zwiększyła się o 57% w stosunku do roku 2022. Jednak cenną informacją jest to, że zgodnie z nową ustawą, obowiązek stworzenia infrastruktury publicznych stacji ładowania w pewnym stopniu spoczywa na prywatnych inwestorach. Dowiedz się, kto ma obowiązek budowy stacji ładowania, do kiedy trzeba się z tego obowiązku wywiązać i jakie wymogi powinny spełniać publiczne stacje ładowania?

Nowelizacja ustawy o elektromobilności – jakie zmiany?

Przepisy związane z infrastrukturą dla pojazdów o napędach elektrycznych reguluje Ustawa o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych. W związku z dynamicznym rozwojem sektora elektromobilności, a także zapowiadanym przez UE wprowadzeniem zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, ustawa ta została znowelizowana. Jakie zmiany wnosi ta nowelizacja i kogo one dotyczą?

W myśl nowej wersji Ustawy o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych od 1 stycznia 2025 roku wszystkie obiekty niemieszkalne, do których przynależą parkingi posiadające więcej niż 20 miejsc parkingowych, będą musiały być wyposażone w co najmniej jedną stację ładowania. Opisuje to następujący fragment ustawy:

W budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub zarządca budynku, w terminie do dnia 1 stycznia 2025 r., instaluje co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych, jeżeli te stanowiska postojowe:

1) znajdują się wewnątrz budynku lub

2) przylegają do budynku.

Przyleganie parkingu do budynku rozumiane jest jako powiązanie miejsc parkingowych z danym budynkiem na podstawie własności lub używanie na podstawie innego tytułu prawnego. Miejsca postojowe nie muszą przylegać bezpośrednio do budynku.

W takiej sytuacji od 1 stycznia 2025 każdy właściciel obiektu niemieszkalnego, na terenie, którego znajduje się więcej niż 20 miejsc (liczone są zarówno miejsca na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz) jest zobowiązany do postawienia na terenie parkingu minimum jednej stacji ładowania do samochodów elektrycznych. To jednak nie wszystko – ustawa została zmieniona z myślą o przyszłości i zwiększeniu zapotrzebowania na ładowarki do pojazdów elektrycznych. Dlatego w ustawie znajdziemy także informację, że właściciel lub zarządca obiektu jest zobligowany do przygotowania kanałów na przewody oraz kable, które umożliwią w przyszłości stworzenie kolejnych punktów ładowania (minimum 1 na 5 stanowisk).

Kto ma obowiązek instalacji punktu ładowania przed 2025 rokiem?

Nowa Ustawa o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych dotyczy przede wszystkim dużych przedsiębiorstw i podmiotów będących w posiadaniu parkingów na minimum 20 miejsc postojowych. Zgodnie z ustawą, z obowiązku tego wyłączone są małe i średnie przedsiębiorstwa, co ujmuje następujący fragment ustawy:

W przypadku budynków będących własnością małych i średnich przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), przepisów ust. 1 i 3 w zakresie budynków niemieszkalnych nie stosuje się.

Zatem nowelizacja ustawy w praktyce dotyczy przede wszystkim obiektów handlowych, dużych placówek medycznych, magazynów, obiektów kulturalnych, urzędów, obiektów przemysłowych i innych dużych przedsiębiorstw.

Jak wygląda infrastruktura ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce?

Choć statystyki pokazują, że z roku na rok w Polsce przybywa zarówno samochodów elektrycznych, jak i punktów, w których możemy je ładować, to wciąż jesteśmy w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Licznik elektromobilności opublikowany przez PZPM wskazuje, że pod koniec grudnia 2023 w kraju było 5933 punktów ładowania, w tym 3282 ogólnodostępne stacje ładowania. Oznacza to wzrost miesiąc do miesiąca o 2%. Największą liczbą punktów ładowania może pochwalić się Warszawa – jednak między stolicą a pozostałymi miastami jest spora przepaść.

Te statystyki pokazują, że w zakresie budowy infrastruktury punków ładowania w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia. Tymczasem czasu pozostało niewiele. Trzeba wziąć pod uwagę, że każda inwestycja związana z budową stacji ładowania wymaga dopełnienia niezbędnych formalności, takich jak plan rozmieszczenia stacji, czy uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Czasochłonne są także same prace związane z wykonaniem przyłączy i odpowiedniej instalacji. W efekcie cały proces może trwać nawet kilkanaście miesięcy – a w przypadku zwiększonej liczby inwestycji w tym samym momencie, niewykluczone, że czas trwania procedur wydłuży się.

Wymagania techniczne dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Poruszając temat publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych, należy także wspomnieć o wymaganiach technicznych dotyczących tych obiektów. Regulacje te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a także komfortu użytkowania stacji ładowania. O tym, jakie wymagania powinny spełniać ogólnodostępne ładowarki do samochodów, mówią nam określone Polskie Normy (PN-EN 61851, PN-EN 62196, PN-EN ISO 15118), standardy międzynarodowe, a także ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11.01.2018 i rozporządzenie Ministra Energii sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element ładowania drogowego transportu publicznego z 15.07.2019.

Stacje ładowania – wymagania techniczne

Przepisy te kompleksowo określają sposób działania punktów ładowania, ich eksploatacji, przystosowania do użytkowników, a także umiejscowienia i systemów zabezpieczeń. Każda stacja ładowania powinna mieć umieszczoną w widocznym miejscu tabliczkę znamionową, na której znajduje się: nazwa producenta, typ urządzenia, numer seryjny, napięcia znamionowe, prądy znamionowe, częstotliwość znamionowa.

Aby stacje ładowania mogły być eksploatowane, muszą być w pełni sprawne, a także posiadać protokoły pomiarów elektrycznych. Powinny być poddawane konserwacji, przeglądom serwisowym. W ramach pomiarów elektrycznych powinno się wykonać co najmniej pomiar ciągłości przewodów ochronnych, pomiar rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, rezystancji uziemień bocznych. Powinno się także przeprowadzać kontrolę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i działania urządzeń ochronnych różnicoprądowych.

Bezpieczeństwo stacji ładowania

Dużą uwagę przykłada się do zabezpieczeń przeciwpożarowych urządzeń. Każda stacja ładowania samochodów elektrycznych powinna być wyposażona w wyłącznik główny, wyłącznik przeciwprądowy i zabezpieczenie różnicoprądowe. Stacja ładowania nie może znajdować się w strefie zagrożonej wybuchem. Inwestor ma też obowiązek zadbać o ochronę przed najechaniem pojazdem, stosując odpowiednie odboje, bariery lub wybierając taką lokalizację, która zminimalizuje ryzyko uszkodzenia mechanicznego przez pojazdy.

Ułatwienia dla użytkowników

W wymaganiach technicznych dla stacji ładowania znajdziemy także wytyczne dotyczące ułatwień dla użytkowników w zakresie obsługi. Każda stacja ładowania powinna mieć w widocznym miejscu umieszczoną instrukcję ładowania. Może być to interfejs użytkownika z czytelnym wyświetlaczem, który będzie zawierał instrukcję. Ważne, żeby interfejs był dopasowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wymogów dla stacji ładowania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami techniczno-handlowymi, którzy zapewniają wsparcie w doborze stacji ładowania. Sprawdź także ofertę Solar Zero, w której przygotowaliśmy szeroki wybór ładowarek do samochodów elektrycznych.