Czy korzystając ze strażnika mocy zamówionej można obniżyć koszty energii?

Koszty związane z energią elektryczną należą do jednych z kluczowych dla przedsiębiorstw i ich budżetu. W momencie zawierania umowy z dostawcą energii odbiorca (czyli w przypadku, jaki analizujemy zakład produkcyjny) deklaruje maksymalną moc, jaką zamierza pobierać. Właśnie tę zadeklarowaną moc, jakiej odbiorca zobowiązuje się nie przekraczać, określamy mianem mocy zamówionej. Jest to ważny parametr w umowach energetycznych, ponieważ przekroczenie ustalonej mocy zamówionej może skutkować znacznymi opłatami dodatkowymi i karami z tego tytułu.

Określenie właściwej mocy umownej jest konieczne w celu zapewnienia ze strony dostawcy energii elektrycznej odpowiedniego przyłącza, a także zabezpieczeń. W praktyce jednak często dochodzi do sytuacji, w których zakłady produkcyjne, w celu uniknięcia kar związanych z przekroczeniem mocy umownej, pozostawiają przy określaniu tego parametru pewien zapas. To jednak w praktyce oznacza podwyższenie wysokości składnika stałego, będącego częścią opłat za energię elektryczną, związanego właśnie z wielkością mocy umownej.

Oczywiście zaniżenie mocy umownej także zaowocuje opłatami dodatkowymi, gdy dojdzie do przekroczenia ustalonej wartości poboru mocy – co w takim przypadku może mieć miejsce regularnie. Przekroczenie mocy umownej jest związane nie tylko z jej złym oszacowaniem. Takie przypadki mogą mieć miejsce w momencie jednoczesnego rozruchu kilku maszyn o dużym poborze mocy.

Najczęściej o przekroczeniu mocy umownej dowiadujemy się z… faktury za energię elektryczną. Dlatego kluczowe jest monitorowanie zużycia energii elektrycznej i wielkości pobieranej mocy chwilowej. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwoli na optymalizację kosztów energii elektrycznej. Takim rozwiązaniem jest strażnik mocy – urządzenie coraz częściej stosowane w zakładach produkcyjnych i innych obiektach, gdzie może dochodzić do przekroczenia mocy umownej.

Jak działa strażnik mocy umownej?

Strażnik mocy jest urządzeniem, które w skuteczny sposób umożliwia monitorowanie chwilowego zużycia mocy. Odbywa się to dzięki czujnikowi optycznemu, który za pośrednictwem sieci LAN przesyła do odpowiedniej aplikacji informacje na temat zużycia anergii elektrycznej, chwilowych wzrostów, a także prognozowanego zużycia. Najczęściej informacje (zarówno na temat bieżącego zużycia, jak i prognozowanego) podawane są użytkownikowi w okresach o długości 15 minut. Analiza danych uzyskanych przy pomocy strażnika mocy, pozwala na optymalizację kosztów energii elektrycznej.

Zadaniem strażnika mocy zamówionej jest także ostrzeganie przed przekroczeniem określonego zużycia mocy. Możliwe jest zastosowanie także modułów wykonawczych, przekazujących ostrzeżenie do odpowiedniej aplikacji lub kolumny sygnalizacyjnej. Istnieje także możliwość zautomatyzowania procesu zarządzania zużyciem energii w zakładzie produkcyjnym. W tym celu każdemu z urządzeń przydzielany jest priorytet zasilania, będący konieczny do zaplanowania kolejności odłączenia urządzeń od sieci lub zmniejszenia ich wydajności.

W praktyce działanie strażnika mocy umownej polega na ciągłym monitorowaniu zużycia mocy. Jeżeli następuje zauważalny wzrost i istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia ustalonej mocy umownej, wówczas algorytm wyłącza sekwencyjnie kolejne urządzenia (zgodnie z określonym wcześniej priorytetem), aż zostanie osiągnięty bezpieczny poziom poboru energii. W momencie, gdy chwilowy pobór mocy zmniejsza się, ograniczenie dla działania urządzeń jest wyłączane, a zasilanie zostaje przywrócone. Algorytm strażnika mocy może być zintegrowany z procesami technologicznymi w danym obiekcie, a także uwzględniać specyficzne czynniki.

Jak strażnik mocy umownej wpływa na wysokość kosztów energii?

Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu, częstą praktyką w zakładach produkcyjnych, gdzie dochodzi do chwilowego zwiększenia poboru mocy, jest deklarowanie w umowie z dostawcą energii elektrycznej, wyższej mocy umownej niż jest to w rzeczywistości konieczne. Ma to na celu stworzenie pewnego buforu bezpieczeństwa, który ma uchronić przedsiębiorstwo przed stratami. W rzeczywistości takie działanie naraża firmę na ogromne straty finansowe. Stosowanie strażnika mocy umożliwia precyzyjne monitorowanie zarówno chwilowego, jak i długoterminowego zużycia energii elektrycznej. Dane te stanowią doskonałą podstawę do zoptymalizowania zużycia energii, a także zmiany taryfy i umowy z dostawcą prądu na korzystniejszą dla budżetu firmy.