Odzież BHP

Odzież BHP

Odzież BHP

 

Odzież ochronna a odzież robocza

Rozróżnienie jest bardzo proste. Odzież ochronna chroni pracownika przed czynnikami szkodliwymi dla jego zdrowia lub życia, takimi jak porażenie prądem – rękawice ochronne od elektryczności, uraz oka – okulary ochronne, uszkodzenia słuchu – ochronniki słuchu, zmiażdżenie stopy – buty robocze, pęknięcia czaszki – hełmy ochronne. Wyposażenie pracownika w odzież BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Stosowanie odzieży roboczej ma na celu ochronę ubrań pracownika przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

W jakich warunkach należy stosować środki ochrony indywidualnej?

W jakich warunkach należy stosować środki ochrony indywidualnej? Odzież ochronna chroni pracownika przed działaniem szkodliwych czynników w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć pracownika, gdy ma on kontakt z takimi czynnikami jak:
• Opary niektórych substancji
• Ogień
• Elektryczność
• Ryzyko uszkodzeń mechanicznych
• Wysoka lub niska temperatura
• Hałas
• Odzież ochronna musi spełniać normy BHP

Odzież ochronna dla elektryka

Odzież ochronna dla elektryka z powinna spełniać szereg norm. Powinna chronić przed obrażeniami termicznymi spowodowanymi przez łuk elektryczny. Odzież taka powinna mieć właściwości antystatyczne.

Odzież BHP – obowiązki pracodawcy

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, […].

Odzież ochronna – obowiązki pracownika

Wg Artykułu 211 kodeksu pracy, stosowanie środków ochrony należy do podstawowych obowiązków pracownika, a rezygnacja z ich stosowania nie tylko naraża zdrowie i życie pracownia, ale też skutkować bezpośrednimi konsekwencjami dyscyplinarnymi, ze zwolnieniem z pracy włącznie.