Izolacja: Polichlorek Winylu (PVC) Zakres temperatury: -10° C ÷ 75° C